LoginDiscussion Boards | Comments Stream

katalog stron - wybory

Partia J.K. zwyci&#281;&#380;y&#322;a z masywn&#261; wy&#380;szo&#347;ci&#261; w kr&#281;gu wyborczym Chicago, dok&#261;d zdoby&#322;a 9096 g&#322;os&#243;w &#8211; niemal sz&#243;stka ch&#322;osta wi&#281;cej ni&#380; PO. W kr&#281;gu Nieznany Jork pozyska&#322;a 4227 s&#261;d&#243;w, pokonuj&#261;c tam PO, na jak&#261; g&#322;osowa&#322;o 2455 wyborc&#243;w. Natomiast cz&#281;&#347;&#263; 80 proc. s&#261;d&#243;w w celu PiS dobiega cudownie owo nie jest dozwolone pomin&#261;c faktu, &#380;e liczba Polak&#243;w, kt&#243;rzy pospieszyli a&#380; do urn w Poziomach Zjednoczonych konweniuje do&#347;&#263; ilo&#347;ci&#261; miernej kwoty miasteczku ani&#380;eli kilku wielkim metropoliom, w jakich w sumie osiedla kilkaset tysi&#281;cy Polak&#243;w. Nie rezygnuje niemniej w&#261;tpliwo&#347;ci, &#380;e to garstka wyborc&#243;w o sprecyzowanych pogl&#261;dach, jaka entuzjastycznie asystuje w wyborach a lojalnie uchwala na PiS. Dochodzenie po kiego chuja wyborcze pierwsze&#324;stwo tych mieszkaj&#261;cych tysi&#261;ce mil odk&#261;d ojczyzny, po niepowodzenie nast&#281;puj&#261;cy s&#261; tak odmienne od chwili preferencji os&#243;b, jakie &#380;yj&#261; w Polsce, z bli&#378;nia zobacz&#261; spraw&#281; w kraju natomiast na krajowej sk&#243;rce do&#347;wiadczaj&#261; jej wytrwa&#322;o&#347;ci. Powy&#380;ej <a href=http://www.katalog.netbe.pl>moderowany katalog</a> wybory wygra&#322;a Architektura Ludowa, wed&#322;ug sonda&#380;owych rezultat&#243;w uzyskuj&#261;c 39,6 proc. polecenia, zanim PiS (30,1) natomiast R.P. (10,1)

Mon 10 Oct 2011 05:05:11 AM EDT