LoginDiscussion Boards | Comments Stream

dzialania magnetyczne magnetyzerow

Transformatory s&#261; narz&#281;dziami, jakie hula si&#281; w <a href=http://magnetyzery.org>magnetyzer</a>
niezmiernie wielu sferach &#380;ycia. Transformatory s&#261; machinami elektrycznymi, jakie do&#322;&#261;czaj&#261; a&#380; a&#380; do toczenia &#380;ywo&#347;ci elektrycznej p&#281;du przemiennego drog&#261; indukcji z jakiego&#347; okr&#281;gu elektrycznego do drugiego. Wa&#380;n&#261; rzecz&#261; jest, i&#380; w trakcie posuwania ruchu oszcz&#281;dzona jest prymitywna cz&#281;stotliwo&#347;&#263;. Przez wzgl&#261;d takim w&#322;a&#347;ciwo&#347;ciom transformatory honoruj&#261; na klas&#281; naci&#261;gni&#281;cia panuj&#261;ce w sieci g&#243;rnolotnego naci&#261;gni&#281;cia, kt&#243;re istnieje poprawne a&#380; do komunikowania &#380;ywio&#322;owo&#347;ci elektrycznej na gigantyczne odleg&#322;o&#347;ci, na ciasne zasilanie, do jakiego s&#261; przystosowane indywidualne odbiorniki.
Poj&#281;ciem wielu istoty transformatory nie s&#261; maszynami elektrycznymi jednak&#380;e urz&#261;dzeniami, g&#322;&#243;wnie z tej przyczyny, i&#380; nie dysponuje jego posta&#263; obwo&#378;nych cz&#281;&#347;ci. Transformatory postawione s&#261; na ca&#322;okszta&#322;t z dw&#243;ch ewentualnie sporzej cewek, jakie zafascynowane s&#261; na cywilny rdze&#324; magnetyczny, jaki sko&#324;czony jest przewa&#380;nie spo&#347;r&#243;d paragrafu ferromagnetycznego. Istniej&#261; na dodatek autotransformatory, jakie posiadaj&#261; w kolosalnym stopniu wi&#281;ksz&#261; sum&#281; uzwoje&#324;. Stanowi kila typ&#243;w transformator&#243;w, na przyk&#322;ad: bezpiecze&#324;stwa, sieciowe, g&#322;o&#347;nikowe, separacyjne, energetyczne, dzwonkowe, cho&#263; za&#347; transformator przestronnego napr&#281;&#380;enia.

Mon 12 Sep 2011 12:11:31 PM EDT