LoginDiscussion Boards | Comments Stream

Tanie Szkiełka

<a href=http://www.soczewkikontaktowe.warszawa.pl>Soczewki kontaktowe</a>:
Soczewka kontaktowa (niew&#322;a&#347;ciwie zwana r&#243;wnie&#380; szk&#322;em kontaktowym) &#8211; soczewka rozparcelowywana uczciwie na rog&#243;wce oka. S&#322;u&#380;y a&#380; do przegl&#261;dania wad wzroku, na&#380;arci funkcje opatrunkowe to znaczy kosmetyczne (np. przemiana koloru oczu).
Soczewki kontaktowe mog&#261; by&#263; przenoszone w trybie dziennym, dwutygodniowym, miesi&#281;cznym, trymestralnym, niby i w trybie przeci&#261;gni&#281;tym (do 30 dni bez zdejmowania). Najpopularniejszym materia&#322;em, spo&#347;r&#243;d kt&#243;rego praktykuje si&#281; soczewki jest hydro&#380;el. Od chwili 1999 r. dost&#281;pne s&#261; tak jak soczewki silikonowo-hydro&#380;elowe o milszej przepuszczalno&#347;ci tlenu.
Soczewki kontaktowe przylega w w&#322;a&#347;ciwy modus piel&#281;gnowa&#263;. Wi&#281;kszo&#347;&#263; soczewek (poza przekazanymi do notorycznego noszenia tudzie&#380; jednodniowymi) obstaje wszelkiego dnia &#347;ci&#261;ga&#263; a czy&#347;ci&#263; p&#322;ynem piel&#281;gnacyjnym, by pozby&#263; si&#281; z nawierzchni nask&#243;rk&#243;w bia&#322;kowych plus t&#322;uszczowych.
Jedna z wycen ilo&#347;ci jednostek ludzkich nosz&#261;cych soczewki kontaktowe da&#322;a kwot&#281; 125 milion&#243;w (2% ludno&#347;ci &#347;wiata). Modele soczewek wykorzystywanych tudzie&#380; przyznawanych pacjentom r&#243;&#380;ni&#261; si&#281; mi&#281;dzy rogami &#8211; o w jakim stopniu co&#347; ko&#322;o tego 20% os&#243;b d&#378;wiga sztywne soczewki w Japonii, Holandii i Niemczech, to w Skandynawii nosi je mniej ni&#380; 5% jednostek.<a href=http://www.soczewkikontaktowe.warszawa.pl>Purevison</a>

Sun 04 Sep 2011 02:59:13 PM EDT